Bakkerij Philip

De algemene verkoopsvoorwaarden

 

 1. Uw relatie met Bakkerij Philip

1.1 De bestellingen, leveringen en betalingen via onze webshop noemen we verder de ‘Services’. Deze Services zijn onderhevig aan de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en Bakkerij Philip, Caboor Philip Alfons, eenmanszaak, maatschappelijke zetel Kerkstraat 43, 9900 Eeklo, België, btw-nummer BE 0711 553 891, e-mailadres online@bakkerijphilip.be, telefoonnummer 0032 (0)9 377 10 50. Verder Bakkerij Philip genoemd.

1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Bakkerij Philip, zijn op uw overeenkomst met Bakkerij Philip altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.

1.3 Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Bakkerij Philip met betrekking tot uw bestellingen, leveringen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de algemene verkoopsvoorwaarden.

 1. De algemene verkoopsvoorwaarden accepteren

2.1 U kunt de Services pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de algemene verkoopsvoorwaarden. Als u de algemene verkoopsvoorwaarden niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van de Services.

2.2 U kunt de algemene verkoopsvoorwaarden accepteren door te klikken op “de algemene verkoopsvoorwaarden accepteren”, deze optie is door Bakkerij Philip beschikbaar gesteld in de gebruikersinterface van een Service.

 1. Aanbiedingen, prijzen, afbeeldingen producten

3.1 Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij Philip zijn vrijblijvend. De prijzen van de webshop kunnen afwijken van de prijzen in het verkooppunt (zie 1.1).
Bakkerij Philip accepteert geen aansprakelijkheid voor typ- of drukfouten.

3.2 Alle foto’s op onze webshop zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen daarom mogelijk visueel afwijken.

3.3 Bakkerij Philip behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te rekenen.

3.4 Alle geldende prijzen zijn steeds prijzen inclusief btw en eventuele betaalkosten en/of leveringskosten.

 1. Bestellingen

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van een bestelling door Bakkerij Philip. Bestellingen voor de volgende dag worden tot 17 uur aanvaard. Na 17 uur is het niet meer mogelijk om voor de volgende dag te bestellen.

4.2 Bakkerij Philip behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

4.3 Bakkerij Philip kan u ten alle tijde telefonisch of via e-mail contacteren met de vraag om uw bestelling schriftelijk te bevestigen of aan te passen.

 1. Leveringen

5.1 Bakkerij Philip levert de via de webshop bestelde goederen enkel af in haar verkooppunt (zie 1.1) waar ze door u zullen worden afgehaald op de voorziene dag tijdens onze openingsuren en rond het beloofde tijdstip van afhaling.

5.2 De bestelde goederen worden bij de levering door u nagezien op kwaliteit en correctheid.

 1. Betalingen

6.1 Bakkerij Philip accepteert enkel directe betalingen via Mollie.

6.2 Als de online betaling om welke reden dan ook niet uitgevoerd werd, wordt de bestelling niet aanvaard.

6.3 Het risico van de goederen gaat over van Bakkerij Philip naar u van zodra de aflevering gebeurde. De eigendom zelf gaat evenwel pas over naar u na ontvangst van de betaling.

 1. Aansprakelijkheid

7.1 Bakkerij Philip is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Philip is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij Philip komen.

7.2 Bakkerij Philip draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover ze onder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.

7.3 Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Philip eveneens geen verantwoordelijkheid.

7.4 Bakkerij Philip is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.

7.5 Aansprakelijkheid voor schade waartegen u al bent verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij Philip uitgesloten.

7.6 Aansprakelijkheid voor schade die door Bakkerij Philip is toe te rekenen beperkt zich tot het bedrag van de bestelling of hoogstens tot het bedrag waartoe Bakkerij Philip verzekerd is.

 1. Wijzigingen van de algemene verkoopsvoorwaarden

8.1 Bakkerij Philip kan de algemene verkoopsvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Bakkerij Philip via de webshop een nieuwe versie van de algemene verkoopsvoorwaarden beschikbaar stellen.

8.2 U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de algemene verkoopsvoorwaarden zijn gewijzigd, Bakkerij Philip dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste algemene verkoopsvoorwaarden.

8.3 U begrijpt en stemt ermee in dat Bakkerij Philip eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via onze webshop. In dit geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft gegeven.

 1. Algemene juridische voorwaarden

9.1 U stemt ermee in dat, indien Bakkerij Philip geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de algemene verkoopsvoorwaarden (of die Bakkerij Philip volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Bakkerij Philip kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Bakkerij Philip staan.

9.2 Als een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de algemene verkoopsvoorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige algemene verkoopsvoorwaarden. De overige bepalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

9.3 Op de algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met Bakkerij Philip, op basis van de algemene verkoopsvoorwaarden, is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen over conflicterende wetten. U en Bakkerij Philip gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de algemene verkoopsvoorwaarden. Op basis van de algemene verkoopsvoorwaarden is de rechtbank van Gent exclusief bevoegd bij geschillen.

10.GDPR – privacy policy

10.1 Via deze privacy policy informeert Bakkerij Philip. u over de wijze waarop binnen onze organisatie omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de AVG/GDPR stelt. Met het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met onze privacy statement. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

10.2 Welke gegevens worden verwerkt?

Bakkerij Philip verwerkt en verzamelt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die we ontvangen en nodig hebben bij het verwerken van uw bestelling zoals naam, telefoonnummer en mailadres en indien van toepassing factuurgegevens.

10.3 Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van uw bestelling.
 • De administratieve afhandeling en financiële administratie van uw bestelling.
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving.

10.4 Inzage in uw gegevens

U heeft te allen tijde de mogelijkheid en het recht op inzage van uw gegevens door een mail te sturen naar online@bakkerijphilip.be.

10.5 Bezoekgegevens website

Bakkerij Philip bewaart geen gegevens en maakt geen gebruik van cookies als u onze website bezoekt.

10.6 Delen of verkopen van gegevens

Bakkerij Philip deelt of verkoopt geen gegevens aan derden.

10.7 Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Bakkerij Philip bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor eerder aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Bakkerij Philip mag de persoonsgegevens langer bewaren als er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

10.8 Recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een verzoek tot Bakkerij Philip richten door een e-mail te sturen naar online@bakkerijphilip.be, met vermelding van uw naam en adres. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Bakkerij Philip de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij Bakkerij Philip door de wet verplicht is om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

10.9 Datalek

Een datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek wordt ook gemeld aan de betrokkene(n) als het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens organisatie of persoonlijke levenssfeer.

10.102 Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan gewijzigd worden door Bakkerij Philip. Dit zal vermeld worden op onze website, www.webshop.bakkerijphilip.be. Deze Privacy Policy is het laatst gewijzigd 28 oktober 2020.